Feeds:
Posts
Comments

Serta Prabu Tawang Alun ninggal, keraton Macan Putih ngalami pralaya. Keraton gedhe kang wis dibangun apik, rakyate makmur lan ayem tentrem, kerana rebut kuwasa, mendhung pedhut peteng dhedhet ngemuli sekabehe kawula Macan Putih. Keraton Macan Putih sing katon putih maning, naming katon surem lan peteng, kaya dene peteng atine keluwarga istana lan kemesut wedine para kawula alit.
Gara-garane Pangeran Patih Sasranegara, anake Prabu Tawang Alun kang nomer loro, munggah dadi raja tanpa rembug ambi dulur-dulure lan punggawa keraton. Kerana munggah dadi raja tanpa rembug, mula tetulung teka dulur-dulure lan punggawa keraton sing ana. Pangeran Sasranegara persasat dhewekan nggawa lakune keraton. Wewarah teka para punggawa keraton kang wis jeru ilmune sing diterima, perajurit kang setiya wis sing duwe, paran maning penguwat teka dulur. Mula sing sepira suwe, lakune keraton kaya dene cikar nggumbing gelindhingane.
Ndeleng lakune keraton kang sing sakmajade, anak-anake Prabu Tawang Alun liyane kaya Pangeran Macan Pura, Gajah Binarong, lan Kertanegara rumangsa eman-eman. Kabeh padha pikirane yaiku keraton Macan Putih tinggalane Bapake kudu diselametaken kanggo njunjung arum luhure trah Tawang Alun. Temokaken para punggawa keraton kang magih tuhu, kaya Wangsakarya lan liya liyane duwe karep kang padha. Kabeh kepingin mbalekaken jayane keraton Macan Putih. Lan kabeh magih enget kelendi kesel reka dayane Prabu Tawang Alun mbangun keraton bengen.
Mula rembug jangkep mupakat kadhung Pangeran Sasranegara kudu diedhunaken teka dhampar kencana keraton. Kerana Pangeran Sasranegara iku saktine keliwat-liwat, mula kudu ati-ati aja sampek ndadekaken raja pati utamane kawula alit polahe kabeh weruh kadhung Pangeran Sasranegara iku wateke kaku lan sing keneng kauthik atine. Kadhung wis munclak atine, gampang sing nganggo akal budi terotos dhig kabeh diadhepi lan dipateni. Paran maning iyane saiki nyekel keris pusaka keraton Si Sanggabuwana kang kesuwur saktine.
Embuh sapa kang mbisiki, Pangeran Sasranegara rungu kadhung iyane dierah patine ambi para punggawa lan arep dicoplok makutha rajane. Sing kathik mikir engko maning, Pangeran Sasranegara getihe gemulak, ngamuk ngunus keris metu teka paseban, sumbar nantang nyang sekabehe wong. Perajurit keraton diejak ngelabrak pasukan para punggawa kang ngepung keraton. Kerana perajurite mung sithik, Pangeran Sasranegara kewalahen ngadhepi musuh. Iyane balik nyang keraton lan nong njero ngamuk mateni keluwarga keraton.
Mas Ayu Gadhing, rabine Pangeran Sasranegara dhewek sing luput dadi sasaran. Naming wong wadon ayu asal Pasuruan iki duwe nasib apik magih diwelasi Kang Kuwasa. Ambi nggindhong anake kang aran Mas Purba, Mas Ayu Gadhing tataan nyawa melayu sak kuwate ambi dietutaken embane kang aran Mbok Cina nyelametaken anake. Keraton Macan Putih iku duwe terowongan dawa sampek gadug njabane keraton. Liwat terowongan iku ahire Mas Ayu Gadhing, Mas Purba lan Mbok Cina gadug ring alas Laban Jati. Ring kana wong telu mau sengidan sak suwene perang. Kanggo ngurmati labuhe Mbok Cina, alas iku mau kejuluk aran Laban Cina.
Kanggo mbungkasi perang, Wangsakarya nduduhi pengapesane Pangeran Sasranegara yaiku mung bisa dipateni nganggo tulup pusaka. Ahire Pangeran Sasranegara dipateni ambi Ngabei Sutanangga.
Kerana welas asihe Mas Ayu Gadhing, Mas Purba selamet teka amuke bapake. Serta keraton aman, Mas Purba kang magih umur 8 taun diangkat dadi raja kelawan julukan Pangeran Danureja. Pangeran Danureja iki ring tembe mburi kang duwe anak aran Mas Sirna alias Wong Agung Wilis kang mimpin rakyat Blambangan ngelawan Welanda.

(Hasan Basri)

ADAT ENDHOG-ENDHOGAN


Adat endhog-endhogan anane mung ring Banyuwangi, yaiku pas ulan Mulud. Adat iki digelar kanggo ngengeti lan ngeramekaken dina kelairane Nabi Muhammad. Angger kampung ring Banyuwangi utamane kampung-kampung Using nggelar adat iki. Ring adat iki dianakaken arak-arakan kembang endhog keliling kampung kang dipungkasi ambi serakalan ring masjid. Kerana adat iki apik lan ndhemenaken, saiki adat endhog-endhogan sing mung ning kampung-kampung Using baen naming wis nyebar nyang kampung-kampung Jawa lan Medura.

Hang aran endhog-endhogan, dudu endhog apen-apenan. Kaya umpamane ucap kebo-keboan. Merga miturut paramasastra Using, ucap hang dibaleni, maknane bisa apen-apenan, taping bisa uga maknane akehe barang, kaya umpamane wiji-wijian. Dadi endhog-endhogan iku karepe endhog kang akeh seru.

Kembang endhog iku digawe teka kuluban endhog kang disundukaken ring jajang kang dawane rong kilan aju direnggo ambi kembang kertas. Kembang endhog iku dudu memengan lan dudu mung rerenggan, masiyatah lare cilik mesti dhemen. Kembang endhog duwe perlambang kang jeru. Endhog ngelambangaken kelahirane Nabi Muhammad, jajang (garing) ngelambangaken garinge iman, kembang kertas ngelambangaken indahe iman. Dadi kembang endhog iku nduweni maksud, kahanan garinge iman ring Mekah jaman semono, serta Nabi Muhammad lahir, edheng-edhengan ring Mekah kembang-kembang iman mekar semebar. Continue Reading »

BARONG


Kadhung ring Banyuwangi ana kesenian Barong, ya sing mohal.  Wong Banyuwangi iku seru dhemene nyang kesenian. Paran maning kesenian kaya Barong. Wujude bain apik tapi setengah medeni. Matane mendelik mencorong, rambute jibros, cangkeme merongos, siyunge nyocok, jenggot lan berengose nyerodok, kupinge mangklang, seriwi ndhaplang. Ring ndhuwur endhase ana makuthane, kelire maneka warna. Ana abang, kuning, ijo, lan sepiturute kelir kang barak. Sing dijugedaken bain medeni, paran maning kadhung dijugedaken. Aju jugedane jimprak-jimprak kaya arep nguber. Pokoke lare cilik sawanen kadhung buru weruh.

Barong iku dudu kanggo nggambaraken menungsa, naming perlu nggambaraken sebangsa kewan utawa mahluk teka alam alus, dudu muja bangsa alus, naming wong bengen rumangsa kadhung ring alam iki ana alam kasar uga ana alam alus. Alam kasar iku alam kang katon mata, alam alus yaiku alam kang sing katon mata. Menungsa uga gedigu. Duwe jasad kasar lan jasad alus. Jasad kasar iku rupa tangan, sikil lan sepiturute, jasad alus iku roh. Seteruse ring alam iki ana alam cilik lan alam gedhe. Alam cilik iku menungsa, alam gedhe iku jagad. Dadi alam kasar lan alam alus, jasad kasar lan jasad alus, alam cilik lan alam gedhe iku setemene nyawiji. Mula wong bengen nganggep penting ngerumat harmoni rong alam kang beda mau. Wujude, antarane nganggo kesenian barong.

Kesenian barong ring Banyuwangi ana rong macem. Ana barong kanggo ngarak, lan barong kanggo dipentasaken kang ana lakone. Dulur Kemiren lan saubenge ngarani barong kanggo ngarak iku “barong ngeraina” polahe biyasahe ngarak penganten utawa lare sunat iku wayah raina. Kadhung barong kang dipentasaken diarani ‘barong bengi’ polahe biyasahe dimainaken wayah bengi.

Barong ngeraina, akeh-akehe wong wis pating weruh kadhung barong bengi arang kang weruh lan ngerti polahe kesenian iki anane mung ring Banyuwangi dhaerah lor kulon. Persise ring desa-desa saubenge Kemiren Kecamatan Glagah. Barong bengi nganggo kubung, naming sing kathik genjot polahe ring ahir pentas wayah jam 3 isuk, ana macan-macanan kang ndadi. Kang apik maning ring kesenian barong iki antarane penonton lan pemain bisa omong-omongan kaya dene kesenian Lenong Betawi.

Kesenian iki duwe ciri has kang sing ana ring kesenian liyane yaiku bab sesambungane kang raket ambi leluhur pepundhen desa. Kerana sesambungan kang raket iku wis dadi yakine, angger arep tanggapan sing wani ninggal pamitan nyang Buyut. Malah kanggo dulur-dulur Kemiren, nguri-uri kesenian barong iku dudu mung kanggo nggolet picis, naming wujud tanggung jawab njaga keselametane desa. Njaga timbange alam kasar lan alam alus, alam lair lan batin.

Kerana niyate ngerumat barong iku wujud sesambungane nyang leluhur pepundhen desa, mula antara grup siji lan liyane sing tau kedaden tukaran, jugil-jugilan, bangkel, paran maning duwe karep ngebes grup liyane. kang kedaden umume pada tulung-tinulung nyang grup liyane. Mula setemene kesenian barong iki keneng dienggo tuladha ambi kesenian liya mergane nguri-uri lan ngerumat kesenian iku dudu mung perlu nggolet picis, naming kanggo tujuan kang lebih dhuwur lan luhur.

Hasan Basri

*******

Perjalanan kebudayaan, diharapkan senantiasa bisa menciptakan momentum yang memberikan ruang kepada siapa saja untuk terlibat dalam mengembangkan kebudayaan melalui proses yang dialogis, dimana setiap orang, komunitas, komponen masyarakat bisa turut mewarnai kebudayaan tersebut secara aktif. Dengan demikian kebudayaan terus berjalan dan terbuka bagi suatu perubahan yang dinamis ke arah pengembangan yang partisipatif dan berperadaban. Kebudayaan merupakan proses penghadiran fragmen kebersamaan dengan mengembangkan sikap penghargaan atas keberanekaan dan keberbedaan. Maka, kebudayaan menjadi milik bersama tanpa hegemoni dan monopoli satu atas yang lain. Itulah hakekat kehidupan kebudayaan yang kita cita-citakan. Continue Reading »

ASAL-USULE WATU DHODHOL


 

Kanggo keperluane VOC, Residen Schophoff uleh perintah teka atasane supaya ring Banyuwangi dibangun lurung hang keneng diliwati kendharaan sampek nggadug nong Surabaya. Mula Residen Schophoff perentah nong Bupati Mas alit supaya ngurak-urak rakyate kanggo ngersaya. Penjaluk iku dituruti. Rakyat Banyuwangi, tuwek enom, lanang wadon padha gemerudug ngersaya gawe lurung sakat teka kulone pendhapa ngaloraken.

Ngersaya iku sampek ulan-ulanan. Aja takon pira korbane. Rakyat Banyuwangi nalika iku rumangsa dipateni nganggo cara liya. Arep sing mati kelendi? Megawe raina bengi sing kathik diuweni madhang. Aran mayid keleran sak dalan-dalan. Korban saya akeh nalika kudu ndhodhol gunung watu pinggir segara. Mas Alit, bupati Banyuwangi kala iku susah sing kaitungan. Iyane sing gelem rakyate dadi korban tanpa aji. Mula, ngersaya diendhegaken ambi Mas Alit. Sedheng VOC hang bisane mong merintah, weruh ngersaya diendhegaken, jimprak-jimprak muring sing karuan. Lurung kudu gancang mari. Naming balane dhewek sing diperintah milu ngrsaya. VOC mula menange dhewek. Continue Reading »

Bayu merupakan bagian dari wilayah Blambangan yang sekarang masuk dalam daerah administratif Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi. Sebuah kawasan hutan sekitar 20 km arah barat daya kota Banyuwangi. Peperangan tersebut dikobarkan dan dipimpin oleh seorang tokoh yang bernama Mas Rempek yang gugur di medan tempur.

Peranan tokoh Mas Rempek dalam perang ini sangat penting. Bersama para pengikutnya dan pendukungnya ia mampu memobilisir dan menumbuhkan jiwa patriotik dan nasionalisme seluruh lapisan rakyat Blambangan.

Selain itu, faktor sosial politik dan ekonomi sebagai akibat tindakan yang ditempuh VOC merupakan faktor penyebab pecahnya peperangan ini. Sebagaimana dikemukakan Neil J. Smelser yang mengemukakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya perilaku kolektif ialah adanya ketegangan sosial yang disebabkan karena adanya transformasi politik, sosial ekonomi dan kultural. Situasi tegang itu akhirnya dibuat bermakna oleh “aktor” atau tokoh gerakan.[1] Continue Reading »

PERANG BAYU

 

Diarani Perang Bayu kerana kedadean perange ring dhaerah Bayu (saiki wilayah kecamatan Songgon). Bayu kala iku mageh rupa alas gedhe. Panggonane ring pereng wetane Gunung Raung. Uwit-uwit gedhe ngadeg rapet. Sesawangan kiwa tengen akeh puthuk-puthuk gunung kaya tumpeng kang dijejer-jejer. Kerana panggonane dhuwur, teka Rogojampi, Bayu wis bisa katon samar-samar. Kadhung isuk-isuk katon ketelo-telo.

Kang milu bela pati ring Bayu dudu wong Blambangan baen, naming direwangi ambi dulur-dulur nusantara kang padha-padha bangkel nyang penjajahan Landa. Ring Bayu, prajurit Blambangan nggawe benteng kang kukuh kang diarani palisade, yaiku benteng kang digawe teka gelondhongan kayu gedhe kang dipasang jejer rapet lan dilincipi pucuke. Dhuwure sekira petang dhepa, ngarepe ana kalene, werane nem dhepa. Karena benteng iki kukuh lan njerone benteng lemahe subur nguripi tanduran, mula para kawula lan prajurit kang ana ring njero benteng uripe kecukupan sing kurang paran-paran. Ring njero benteng iku uga ana sumber kang seru gedhene kang bisa nyepakaken banyu sak akeh-akehe (saiki sumber iku dadi rawa). Continue Reading »

PETHIK LAUT

BAB III PETHIK LAUT


Dadi wong Banyuwangi kudu akeh sukure nyang Gusti Pengeran. Kerana Pengeran wis ndadekaken Banyuwangi sing kurang paran-paran. Sawah gemelar sak weran-weran, subur nguripi tetanduran para tani. Segara gemelendheng jeru ngingu iwak kang sing entek-entek dikuras para nelayan. Pokoke sing kira kaeloman sapa bain wong kang urip ring Banyuwangi.

Kanggo wujud sukur nyang Gusti Pengeran iku para nelayan ring Banyuwangi nganakaken upacara adat kang diarani “Pethik Laut”. Kabeh kampung nelayan umume nganakaken adat iki. Sakat teka pesisir Pancer, Lampon, Gerajagan, Muncar, Bomo, Blimbingsari, Pakem sampek Bulusan. Pethik laut dianakaken ring ulan Sura. Tujuane kabeh padha yaiku muji sukur lan njaluk selamet nyang Gusti Pengeran, supaya asile laut dina mburi tambah akeh lan sing ana balak belai. Continue Reading »

BAB II


Sapa bain mongkog atine kadhung niti sejarahe Sayu Wiwit. Wanita turunan bangsawan kang lila urip uled ambi rakyat, ninggalaken urip enak ring puri. Urip sara teka alas siji nyang alas liyane ngelawan Kompeni kanggo mbela tanah kelairane. Sing iku bain, Sayu Wiwit iku wong wadon kang bisa dadi panglima perang mimpin perajurit lanang lan wadon. Sayu Wiwit duwe wibawa gedhe lan sagah ngobong amuk perang ring akeh panggonan. Ring Blambangan kulon, Sayu Wiwit mimpin perang ring Puger, Senthong lan Nusa Barong. Ring Blambangan wetan yaiku ring Bayu lan Lateng. Pantes mula kadhung Sayu Wiwit kejuluk Srikandhi Blambangan. Continue Reading »

BAB I

Kejolok kadhung dadi wong Banyuwangi sing duwe rasa agul nyang telatah petilasane Blambangan iki. Sing ana kang kurang ring Banyuwangi. Lemahe subur lan wera. Duwe alas, gunung uga segara. Kabeh ana ring Banyuwangi. Bandhingnatah ambi dhaerah liya. Paran maning kadhung ngomongaken kesenian. Sing ana tunggale. Puluhan kesenian urip lan mekar ring Banyuwangi. Ana kesenian tradhisional uga kesenian modhern. Utamane kesenian tradhisional. Kadhung dhaerah-dhaerah liyane akeh-akehe bingung sing duwe kesenian tradhisional, ring Banyuwangi milih methik. Ana gandrung, angklung paglak, angklung caruk, hadrah kuntul, hadrah caruk, kundharan, janger, rengganis, patrol, barong bengi, barong ngarak, jaranan buta, pacul guwang, campursari lan magih akeh liyane. Durung maning kendhang kempul lan Pop Banyuwangi. Continue Reading »